اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://samanketab.roshdmag.ir/fa/news/2844/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7-505-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری