اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://samanketab.roshdmag.ir/fa/news/2855/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-274-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%af

اشتراک گذاری