اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://samanketab.roshdmag.ir/fa/news/2860/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-38-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1

اشتراک گذاری