اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://samanketab.roshdmag.ir/fa/news/2865/%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%af%d8%a7%d8%ac-%d9%86%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1

اشتراک گذاری