اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://samanketab.roshdmag.ir/fa/news/2878/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-16-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%85%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%a8

اشتراک گذاری