اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://seast.tpww.ir/fa/news/28648/%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%86%d9%87%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a2%d8%a8%d9%81%d8%a7-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری