اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://seast.tpww.ir/fa/news/28652/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d8%a8

اشتراک گذاری