اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/10001/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%85%db%8c%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری