اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/11047/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%da%86%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%d8%af%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%b1

اشتراک گذاری