اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/1358/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7

اشتراک گذاری