اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/1474/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%84%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7

اشتراک گذاری