اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/1608/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری