اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/2003/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%b5%d8%a7%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d9%85%d8%b2%d8%af-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%da%a9%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری