اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/2477/%d8%a2%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%82%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa

اشتراک گذاری