اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/2511/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%87%db%8c%da%86-%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af-%d9%86%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری