اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/2648/%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%af%da%a9-%d9%87%d8%a7

اشتراک گذاری