اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/2761/%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%81%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c

اشتراک گذاری