اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/3105/%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d8%b8%d9%87-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1

اشتراک گذاری