اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/3188/%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84

اشتراک گذاری