اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/3793/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%81%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c

اشتراک گذاری