اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/3886/%da%a9%d9%88%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%b2

اشتراک گذاری