اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/4200/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%82%d8%a8%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa

اشتراک گذاری