اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/4414/%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%88%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری