اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/4523/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%af%d9%87%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری