اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/4569/%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c

اشتراک گذاری