اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/4588/%d8%a7%d9%86%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری