اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/4597/%db%b7%da%86%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%ab%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری