اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/4930/%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری