اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/4942/%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-4-%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%db%8c%d8%ae-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری