اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/4990/%d8%a2%d8%af%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%af-%da%86%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%a7-%da%a9%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری