اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/5060/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-%d8%ae%d8%af%d8%a7-%d8%a8%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری