اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/5077/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b3-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%b1

اشتراک گذاری