اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/5178/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%82%d8%b6%d8%a7-%d9%88-%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%a2%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری