اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/5207/%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%ba-%d9%86%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%da%86%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری