اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/5209/%d9%86%d8%b5%db%8c%d8%ad%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d8%ad%db%8c%db%8c-%d8%b9-%da%86%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری