اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/5496/%d8%a2%db%8c%d9%81%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-%db%8c%d8%a7-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c

اشتراک گذاری