اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/5503/%d9%81%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%b7-%da%86%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7

اشتراک گذاری