اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/5537/%d9%81%da%a9%d8%b1-%da%a9%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1

اشتراک گذاری