اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/5862/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری