اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/6147/%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%88%db%8c%d8%b6-%da%a9%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری