اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/6476/%d8%b3%d9%87-%d8%ae%d8%b5%d9%84%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%ac-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری