اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/6583/%d9%88%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%b3%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری