اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/6798/%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری