اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/7472/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%85-%d8%ae%d8%af%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری