اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/7586/%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%a8%db%8c-%d8%ac%d8%a7-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری