اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/7589/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a2%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d9%86-%d9%86%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری