اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/784/%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a8%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87

اشتراک گذاری