اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/7949/%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری