اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/807/%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%a7

اشتراک گذاری