اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://semnan.payesh8523.ir/fa/news/808/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری